PL

Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych podawanych w celu wykonania świadczeń stomatologicznych jest Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk w Lublinie, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/13 lok, 20-538 w Lublinie (NIP 712 226 80 03, REGON 060290712)

2. Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk powołało Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018 roku – Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25. ust.  I. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie, takich danych, jak:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • data urodzenia
  • oznaczenie płci
  • adres miejsca zamieszkania
  • numer PESEL, jeśli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki lub przedstawiciela ustawowego, a w przypadku osób, które nie mają nadane numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
  • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania

4. Konsekwencją odmówienia podania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk zamówienia świadczeń na realizację usług stomatologicznych

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania świadczeń stomatologicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez okres 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pan/Pana dane osobowe nie będą udostępnione osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jemu przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m. in. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnym, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także przypadku wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Copyright © by Beauty Dental Clinic

Copyright © 2021 by Beauty Dental Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Implico